Вітаємо Вас на офіційному Веб-сайті Громадської організації "Об'єднання нечуючих педагогів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями спеціальної освіти нечуючих в Україні. 

Новости

00:00

Камо грядеши (куди йдеш)

Як відомо, Українське товариство глухих було створе­не згідно з постановою ВУЦВК та Раднаркому України від 04.06.1933 р. (протокол №61/544) і від цієї дати веде об­лік своєї історії, хоча обласні осередки глухих в Харків­ській, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях створювались ще у 1917-1920 роках.

До отримання Україною незалежності названа постанова ВУЦВК та Раднаркому України була єдиним державним ор­ганізаційним документом, який регламентував діяльність УТОГ.

Після отримання незалежності та в зв'язку з розвитком демократії, Верховною Радою України на початку 90-х ро­ків був прийнятий спеціальний Закон “Про об'єднання гро­мадян”, який дав поштовх для широкого розвитку мережі різноманітних громадських об'єднань.

Зокрема, тільки кількість громадських організацій інвалі­дів різних напрямків на даний час складає в Україні більше шести десятків.

Названий Закон ніяким чином не впливав на організацій­ну структуру УТОГ, яка складалася протягом багатьох де­сятиріч його існування. Але він був дуже корисним для УТОГ тим, що в ньому однозначно було вказано, що все майно громадської організації є її власністю в особі її вищого керівного органу.

Завдяки цьому Закону наше Товариство протягом усіх наступних років змогло зберегти від розбазарювання основні фонди УТОГ, хоча бажаючих покласти око на його майно було багато.

З подальшим розвитком демократії в Україні виникла необхідність удосконалити існуючий Закон про громадські об'єднання, в зв'язку з чим Верховною Радою України 23 березня 2012 року був прийнятий новий Закон №4572-VI “Про об'єднання громадян”, який надає громадянам значно більше прав щодо створення необхідних їм об'єднань.

В той же час, як видно з тексту цього нового Закону, він виписаний в першу чергу для тих громадян, які ще тільки мають бажання створити якісь громадські об'єднання, і вносить непорозуміння в діяльність тих організацій, які вже існують давно і були створені на іншій правовій основі.

Зокрема, така ж колізія виникла і щодо Українського то­вариства глухих, яке було створене згідно з вимогами зга­даної постанови ВУЦВК та Раднаркому України і має чітку структуру, правильність якої доведена майже 80-річним досвідом існування УТОГ.

У зв'язку з цим, щоб зберегти, а не руйнувати те, що ви­тримало багаторічні випробування, Центральне правління УТОГ зразу ж після оприлюднення Закону №4572-VI звер­нулося до Міністерства юстиції України з проханням нада­ти роз'яснення щодо його окремих положень з питань, які стосуються Українського товариства глухих.

Нижче за дорученням керівництва ЦП УТОГ ми публікує­мо повний перебіг листування з даного питання.

Одночасно звертаємо увагу наших читачів, що згаданий Закон №4572-VI розповсюджується не тільки на організа­ції інвалідів, але й на всі інші об'єднання за винятком полі­тичних партій, і тому цілком можливо, що за їхніми пропо­зиціями в Закон може бути внесено ще чимало необхідних їм змін.

У зв'язку з цим, Центральне правління УТОГ буде відслід­ковувати ці зміни і враховувати їх в подальшій роботі УТОГ.

Що ж стосується даного періоду, то отриманих від Мініс­терства юстиції роз'яснень поки що достатньо для того, щоб розпочати роботу з основного — уточнення структури УТОГ, перегляду Статуту УТОГ та опрацювання і затвер­дження статутів обласних організацій УТОГ замість існую­чих положень про них.

 

Лист ЦП УТОГ на адресу Міністерства юстиції України від 18.05.12р. №01/01-23

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Про надання роз'яснень щодо окремих положень Закону України №4572-VІ від 23.03.2012р. “Про громадські об'єднання”

 

В зв'язку з прийняттям Верховною Радою України 23 березня 2012р. Закону №4572-VI “Про об'єднання громадян”, який вже вводиться в дію з 01.01.2013р., Центральне правління УТОГ просить надати роз'яснення щодо особливостей застосування від­носно Українського товариства глухих окремих норм цього Закону, дія якого розповсюджується і на наше Товариство.

1.Частиною 3 статті 1 та частиною 1 статті 7 Закону передба­чено, що основною ланкою об'єднання громадян є громадська організація, засновником якої є фізичні особи віком понад 18 років. При цьому утворення громадської організації здійснюється виключно шляхом проведення засновниками установчих зборів та з оформленням рішення зборів відповідним протоколом.

Нижчою ланкою громадської організації згідно зі статтею 13 можуть бути її відокремлені підрозділи без права юридичної осо­би, які утворюються рішеннями її відповідного керівного органу, а вищою ланкою - громадська спілка, засновником якої є юридичні особи приватного права.

Таким чином, з цього Закону випливає, що основними дійовими особами створення громадського об'єднання є фізичні особи, які підписали протокол установчих зборів громадської організації.

В той же час Українське товариство глухих, яке з дня свого створення у 1933 році має статус всеукраїнської організації, бу­ло створене не за рішенням окремих фізичних осіб, а виключно на підставі рішення тодішнього державного керівництва України, що було оформлено спеціальною постановою ВУЦВК та Раднаркому України (протокол від 04.06.1933р. №61/544).

Згідно з діючими на той час у державі нормативними актами, ніякі установчі збори щодо утворення первинної ланки, тобто міських, районних чи обласних організацій УТОГ у ті часи не про­водились, а зразу на підставі названого протоколу ВУЦВК та Рад­наркому було створене все Товариство, яке в нинішній редакції нового Закону може бути прирівняне до статусу громадської спіл­ки, а вже за рішенням Центрального правління Товариства, а не за рішенням установчих зборів, створювались обласні та районні організації УТОГ.

З урахуванням вимог нового Закону № 4572-VІ, міські та районні організації УТОГ ще можна назвати відокремленими підрозділами обласних організацій УТОГ без надання їм права юридичної особи, і рішення про їх створення прийняти розпорядженням відповідних обласних організацій УТОГ.

Але самі обласні організації УТОГ не можуть бути позбавлені права юридичної особи, оскільки вони є розпорядниками коштів, що надходять на їх рахунки від надання наявного у них майна в оренду та з інших джерел, а також укладають з місцевими органа­ми договори на оплату комунальних та інших послуг.

З іншого боку, залучати нинішніх молодих членів УТОГ до прове­дення ними нових установчих зборів щодо створення на нинішніх законних підставах обласних організацій УТОГ нема ніякого сенсу, оскільки всі обласні організації УТОГ уже давно існують на підстав попередніх державних актів і нема ніякої необхідності їх ліквідовувати, щоб на їх згарищі створити нові такі ж самі організації.

Як у зв'язку з цим виписати щодо засновників нові статути об­ласних організацій УТОГ та інші супроводжуючі до них документи, щоб регіональні реєстраційні органи могли їх безперешкодно за­реєструвати?

2. Подібна проблема пов'язана також з реєстрацією нового Ста­туту та функціонуванням всього Українського товариства глухих, оскільки до цього часу наше Товариство здійснювало свою діяль­ність як єдина спільнота, що працює за єдиними правилами для всіх підлеглих Центральному правлінню підрозділів УТОГ, у назві яких ключовими словами були “Українське товариство глухих”:

Вінницька обласна організація УТОГ;

Одеська обласна організація УТОГ;

Київська міська організація УТОГ;

Малинська районна організація УТОГ;

Первинна організація УТОГ школи №6 тощо.

Оскільки за новим Законом не Центральне правління УТОГ створюватиме обласні організації УТОГ, а навпаки, обласні орга­нізації, шляхом укладання між собою договорів, мають створити Українську спілку глухих замість Українського товариства глухих, з назви обласних та місцевих організацій УТОГ може випасти їх на­лежність до Українського товариства глухих і вони будуть назива­тись просто: Вінницька (Одеська, Житомирська і т.д.) обласна ор­ганізація глухих або Обласна організація глухих м.Вінниці, районна організація глухих Малинського району Житомирської області і т.д.

Такі назви збільшуватимуть самостійність місцевих (облас­них, районних, сільських) організацій глухих, але й одночасно зменшуватимуть відповідальність Центрального правління все­української спілки інвалідів по слуху, оскільки створення всеу­країнської спілки шляхом укладення договору між її засновника­ми передбачає її федералізацію і делегування значної частини обов'язків її членам.

Просимо пояснити, як можна в Статуті УТОГ з його новим статусом Всеукраїнської спілки та в супроводжуючих до нього до­кументах уникнути названих проблем, щоб реєстраційний орган зареєстрував новий Статут без перешкод.

Іншими словами, чи можна в новому Статуті УТОГ залишити іс­нуючий запис про те, що Всеукраїнське громадське об'єднання інвалідів по слуху “Українське товариство глухих” було створене у 1933 році згідно з постановою ВУЦВК та Раднаркому України від 04 червня 1933 року, протокол №61/544, і згідно з Законом України “Про об'єднання громадян” від 23.03.2012 р. №4572-VІ постановою позачергового з'їзду УТОГ від 000 №000 перейме­новане у Всеукраїнську спілку інвалідів по слуху “Всеукраїнське товариство глухих”?

При наявності такої можливості відпаде необхідність про укла­дання між обласними організаціями глухих договорів про створен­ня ними спілки інвалідів по слуху, а разом з цим зникнуть усі проблеми щодо розподілу спільного майна між ними та різноманітних правових і соціальних спорів.

3. Текстом Закону №4572-VI передбачено, що після створення засновниками відповідних громадських організацій та громад­ських спілок до складу цих організацій та спілок можуть вступати також інші фізичні особи та юридичні особи приватного права, які матимуть статуси членів.

При цьому різниця в правах та обов'язках, якими повинні бути наділені окремо засновники та окремо члени цих громадських об'єднань, у тексті Закону не виписана.

З одного боку, не можна кожного нового члена громадського об'єднання автоматично вважати його засновником, бо при цьо­му довелось би без кінця перереєстровувати статутні документи об'єднання в зв'язку зі вступом до нього нових членів, а з іншого боку виходить, що або тільки засновники наділені правом бути об­раними до керівних органів об'єднання та участі у вирішенні інших господарських проблем, або, якщо таким правом будуть наділені також і всі інші члени громадського об'єднання, то тоді нівелюють­ся права засновників, які при заснуванні об'єднання могли внести свої кошти до його статутного фонду.

Просимо надати роз'яснення і з цього питання.

 

Голова УТОГ Ю.П. МАКСИМЕНКО.

 

Лист Міністерства юстиції України на адресу Державної реєстраційної служби від 24.05.2012р. №7060-0-33-12/6-1

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Міністерство юстиції направляє для розгляду за належністю лист Українського товариства глухих від 18 травня 2012 року №01/01-23 щодо окремих положень Закону України від 23 березня 2012 року №4572-VІ “Про громадські об'єднання”, оскільки відповідно до пункту 1 Положення про Державну реє­страційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №401, головним органом у сис­темі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань є Державна реєстра­ційна служба України (Укрдержреєстр).

Про результати розгляду листа просимо повідомити заявника, копію відповіді надати Департаменту взаємодії з органами влади.

Другому адресату для відома.

 

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В.ЗЕРКАЛЬ.

 

Відповідь, отримана Українським товариством глухих від Державної реєстраційної служби України (лист від 05.06. 2012р. №1866/8-12-8)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ

Державна реєстраційна служба України розглянула лист від 18.05.2012р. №01/01-23 щодо надання роз'яснення, який надій­шов від Міністерства юстиції України (лист від 24.05.2012 №7060-0-ЗЗт 12/6-1) та в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статями 6,19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у вста­новлених Конституцією межах і відповідно до законів України; орга­ни державної влади та органи місцевого самоврядування, їх поса­дові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Укрдержреєстр діє відповідно до Положення про нього, затвер­дженого Указом Президента України від 06.04.2011 №401 (далі - Положення).

Надання роз'яснень щодо застосування положень чинного за­конодавства України не віднесено до повноважень Укрдержре-єстру, визначених Положенням.

Інформуємо, що згідно зі статтею 13 Закону України “Про гро­мадські об'єднання” (далі - Закон), відокремлені підрозділи гро­мадського об'єднання не є юридичними особами.

Відповідно до пункту 8 “Прикінцевих та перехідних положень” Закону правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введен­ня цього Закону в дію, має бути приведений у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Рішення про припинення таких осередків як юридичних осіб, приймається вищим органом управління громадської організації. Правонаступ­ником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна гро­мадська організація.

Право місцевих осередків об'єднань громадян набувати статусу юридичної особи виключено ще Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єди­ної системи державної реєстрації юридичних осіб», прийнятим 23.09.2010 №2555-VI, яким вносилися зміни до Закону України “Про об'єднання громадян”.

Вимоги до статуту громадського об'єднання визначені стат­тею 11 Закону.

Правовий статус засновників та членів громадського об'єднання визначений статтями 7,8 Закону.

Звертаємо Вашу увагу, що на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України у рубриці “Актуально” розміщений наказ Укрдержреєстру “Про затвердження Плану заходів щодо ре­алізації Закону України “Про громадські об'єднання” у 2012 році” (далі - План заходів).

Відповідно до розділу II Плану заходів, до З0 грудня 2012 року проводитиметься навчання для представників об'єднань гро­мадян з урахуванням положень Закону України “Про громадські об'єднання”.

Інформація щодо місця та дати проведення навчань буде роз­міщена на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України.

 

Голова Л.В.ЄФІМЕНКО.

 

Лист Центрального правління УТОГ Міністерству юстиції України від 10.07.12р. №01/01-26

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ          

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України у березні 2012р. Закону України “Про громадські об'єднання”, основні положення якого принципово зачіпають структуру УТОГ, Центральне правління УТОГ листом від 18.05.2012р. №01/01-23 зверталося до Міністерства юстиції України з проханням нада­ти роз'яснення щодо можливості використання Товариством у подальшому наявної у нього структури, яка була ним створена у відповідності з Постановою ВУЦВК та Раднаркому України (про­токол №61/544 від 04.06.1933р.) і за 79 років існування УТОГ повністю себе виправдала (копія листа ЦП УТОГ до Мінюсту до­дається).

Листом від 24.05.2012р. №7060-0-33-12/6-1 (копія додається) Мінюст України направив згадане звернення ЦП УТОГ для розгля­ду та відповіді Державній реєстраційній службі України, копія від­повіді якої також додається.

Із даної відповіді Реєстраційної служби видно, що:

а)вона не уповноважена надавати роз'яснення з питань, по­ставлених у листі ЦП УТОГ від 18.05.2012р. №01/01-23;

б)з тих питань, на які Держслужба надала роз'яснення, у ви­падку безумовного використання цих роз'яснень проблема щодо структури УТОГ може ускладнитись ще більше.

Зокрема, ми не ставили в своєму листі від 18.05.2012р. №01/01-23 питання про те, чи треба, чи не треба надавати статус юридичної особи місцевим відокремленим осередкам УТОГ, оскільки всі районні і міжрайонні організації Товариства таким правом не були наділені і раніше.

Але обласні організації УТОГ, які за всі роки свого існування ма­ли статус юридичної особи, повинні його зберегти і надалі.

В зв'язку з цим, для обласних організацій УТОГ зараз проблема не в тому, як їм цей статус зберегти, а в тому, що новий Закон пе­редбачає, що об'єднання громадян зі статусом юридичної особи утворюються шляхом укладання установчого договору між кілько­ма фізичними особами в той час, як усі обласні організації УТОГ бу­ли створені рішенням Центрального правління УТОГ на виконання названої постанови ВУЦВК та Раднаркому України.

Звідсіля, якщо виходити з вимог нового Закону “Про громад­ські об'єднання”, необхідно буде спочатку всі обласні організації УТОГ ліквідувати через процедуру їх ліквідації, втому числі шляхом звільнення їхніх нинішніх працівників, після чого умовити кількох фізичних осіб, щоб вони уклали між собою установчий договір і за­реєстрували нову обласну організацію УТОГ, а потім уже шляхом укладання договорів між обласними організаціями буде створю­ватись Всеукраїнська спілка глухих під тією ж назвою “Українське товариство глухих”.

Іншого шляху реорганізації існуючого Всеукраїнського товари­ства глухих новий закон “Про громадські об'єднання” не перед­бачає, що може призвести до необхідності ліквідації УТОГ з чисто формальних причин.

Все це і призвело до того, що Центральне правління УТОГ ви­мушене повторно звернутися до Міністерства юстиції за консуль­тацією.

Будемо дуже вдячні Міністерству за роз'яснення.

 

Голова УТОГ Ю.П.МАКСИМЕНКО.

 

 

Відповідь Міністерства юстиції України від 20.07.12р. №9364-0-33-12/6.1

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ

Міністерством юстиції розглянуто лист Українського товариства глухих від 10 липня 2012 року №01/01-26 про надання роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України “Про гро­мадські об'єднання” та повідомляється.

Законом України “Про громадські об'єднання” (далі - Закон) визначено, що громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка (частина друга статті 1).

Згідно з пунктом 4 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону громадські організації, легалізовані на день вве­дення цього Закону в дію шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути (по­ложення) таких громадських організацій мають бути приведені у відповідність з цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом п'яти років з дня введення цьо­го Закону в дію.

Отже, з введенням в дію з 1 січня 2013 року Закону, Українське товариство глухих, зареєстроване як Всеукраїнська громадська організація, буде мати організаційно-правову форму громадської організації.

Всеукраїнські громадські організації, зареєстровані на день вве­дення цього Закону в дію, вважаються громадськими організаці­ями, що підтвердили свій всеукраїнський статус (пункт 7 розділу V Закону).

Правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього За­кону в дію, має бути приведений у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Рішення про при­пинення таких осередків як юридичних осіб приймається вищим органом управління громадської організації. Правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація.

Відповідно до статті 7 Закону, засновниками громадської спіл­ки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Виходячи із зазначеного, засновником громадської спілки може бути сама громадська організація, а не її структурні утворення. Таким чином, Українське товариство глухих, що є громадською організацією, не може бути перетворено у громадську спілку за рішенням своїх структурних утворень.

Відповідно до статті 13 Закону, громадське об'єднання зі стату­сом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утво­рюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом.

Також звертаємо увагу, що, відповідно до частини сьомої стат­ті 7 Закону, повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію або прий­няття повідомлення про утворення громадського об'єднання в установленому цим Законом порядку. Тобто з моменту прийняття рішення про реєстрацію, засновники громадського об'єднання є його членами, і мають такі ж права та обов'язки, що й інші члени громадського об'єднання.

 

Заступник міністра - керівник апарату А.Ю.СЄДОВ 

 

Джерело: Газета “Наше життя”

 

 

 

Погода в Киеве
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Учительские праздники

 

 

my name is autumn 1 pictures, backgrounds and images

Администратор

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Создать бесплатный сайт с uCoz