Вітаємо Вас на офіційному Веб-сайті Громадської організації "Об'єднання нечуючих педагогів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями спеціальної освіти нечуючих в Україні. 

Новости

00:00

Адреса досвіду: Сполучені штати, Вірджинія, Роанок (випуск 1)

“З чого все почалося”

Завдяки плідній співпраці громад­ської організації “Об'єднання нечуючих педагогів” із Міжнародним фон­дом “Відродження”, на адресу ОНП надійшла пропозиція взяти участь у конкурсній програмі “Громадські зв'язки”. Цю програму здійснює Ін­ститут розвитку регіональної преси, а розроблена вона працівниками добровільної, некомерційної органі­зації США “Легасі Інтернешнл”, яка відноситься до відділу “Громадські зв'язки” ООН і яку фінансує Мініс­терство закордонних справ США. Ця організація протягом свого існування прийняла вже 41 делегацію з числа бізнесменів, громадських лідерів, молоді, різних фахівців з України (Львів, Луганськ, Крим), Росії, Біло­русі, Киргизстану, Узбекистану та Азербайджану. Метою поїздки всіх делегацій було стажування в США у різних сферах діяльності.

Програма, за якою мала працювати наша група, передбачала напрямок “Розвиток інклюзивної освіти в Украї­ні”, а саме: підтримку розвитку різних форм інклюзивної освіти в Україні та впровадження основ соціалізації та рівного доступу до якісної освіти ді­тей з особливими потребами, а також набуття досвіду, навичок та стратегій, які допоможуть інвалідам покращити власне життя та життя оточуючих.

Згідно з умовами програми, взя­ти участь у ній пропонувалося лише киянам з різних громадських органі­зацій, фахівцям спеціальної освіти та керівникам ВНЗ. Вимоги конкурсу бу­ли не з легких, але мені, як представ­нику нашої громадської організації, пощастило пройти всі 3 етапи випро­бування і отримати право на участь у стажуванні.

У кінцевому підсумку було обрано 10 учасників, серед яких - учителі-практики, представники громад­ських організацій інвалідів, Інституту спеціальної педагогіки НАПН Украї­ни, Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім.М.Драгомано-ва, Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету ім.Б.Грінченка. Перед поїздкою всі ми визначили свої цілі участі в стажу­ванні, вирішенні актуальних проблем та отриманні очікуваних результатів. Кожен з учасників мав перед собою власні завдання, які необхідно було вивчити під час стажування та впро­вадити згодом в Україні. Стажування тривало протягом 3 тижнів вересня 2012 року і проходило більшою час­тиною в місті Роанок штату Вірджинія.

 

Загальні відомості про США

Перш ніж розповісти детальніше про освіту в Америці, зверну увагу чи­тачів на загальні відомості про США, які я отримала під час першої зустрічі з координатором програм обмінів - Лейлою Баз з організації “Легасі Інтер­нешнл”. Особлива увага приділялася відомостям про федеральні органи, органи влади у штатах та на місцях.

Сполучені Штати Америки займа­ють центральну частину Північної Аме­рики, і до їх складу входять 50 штатів. Вони беруть свій початок від 13 бри­танських колоній, які в 1776 році під­писали Декларацію незалежності й офіційно оголосили невизнання влади Британської імперії. Наслідком цього стало створення Сполучених Штатів Америки. Конституція 1787 року укрі­пила федеральну владу, що встано­вило основну форму правління, яка іс­нує і зараз. Це конфедерація - союз держав, кожний член якого зберігає незалежність, має власні органи дер­жавної влади та управління, але вод­ночас створює спеціальні органи для координації діяльності в певних, чітко визначених сферах (насамперед вій­ськовій, рідше зовнішньополітичній, економічній та інших сферах). Окремі штати мають окрему верховну владу на своїй території та права, які не за­кріплені за федеральною владою.

США є головним фінансовим цент­ром світу. Економічна сила країни ґрунтується на індустріальному сек­торі, сфері послуг, закордонних ін­вестиціях, міжнародній вазі долара, експорті та саморозвитку суспільних потреб. Сфера послуг охоплює біль­шу кількість людей, ніж сектор вироб­ництва, але США залишається світо­вим лідером у промисловій та техніч­ній сферах. Країна експортує засоби виробництва, автомобілі, споживчі товари, продукти харчування та об­ладнання. Також специфічним пред­метом її експорту є поп-культура (кіно, музика, телевізійні програми, тенденції моди тощо), що “підігріває” попит на американські товари.

Що стосується медичної сфери, то вона тут дуже дорога, і більшість аме­риканців для медичних витрат здійсню­ють медичне страхування здоров'я. Вони знають, що краще дбати про себе змалку і бути здоровим.

До речі, за характером американ­ці дуже відверті. Вони висловлюють свою думку та мають власні погляди на різні теми. Нормою для них є публічна критика, якщо це не зачіпає глибоко особистих моментів. Відтак, більшість з них пишаються своєю країною, про це свідчать прапори, які майорять біля входу в кожний власний будинок та є у кожному класі - від молодшої до старшої школи. Кожен американець може відверто критикувати свою владу й президента. Свобода слова ревно охороняється народом та Конституцією.

 

Загальна й інклюзивна освіта у США

Кожен штат у США відповідає за свою систему освіти, але існують і загальнонаціональні стандарти. Обов'язковою є безкоштовна (бюджетна) освіта для дітей віком від 5 до 16 років. Велика кількість учнів за-вершує шкільну освіту в 12 класі (у віці

17-18 років) і після закінчення школи йде працювати або пе­реходить на профтехнічне навчання. Є й такі, хто навчається далі, вступаючи до універси­тету або дворічного коледжу, щоб отримати вищу освіту. Є нюанс: після закінчення шко­ли учні мають платити за своє навчання, а навчання у деяких закладах дуже дороге. І тому молодь змушена, переважно, навчатися у другу зміну і постійно пра­цювати, щоб забезпечити себе і бути незалежною від батьків.

Існують також приватні школи, де за навчання дітей, підручники та об­ладнання сплачують батьки.

Ми не будемо вдаватися у геогра­фічні подробиці штату Вірджинія, але поверхньо повідомимо, що у штаті нараховується 10 великих міст і ве­лика кількість передмість. Кожне з них має свій шкільний район. Щоб зрозуміти, про що саме мається на увазі, для прикладу візьмемо місто Роанок.

У цьому місті діє 26 шкіл. Якщо в нашій країні кожна будівля школи вмі­щує три ланки: початкову (0-4 кл.), середню (5-9 кл.) та старшу (10- 12 кл.), то в усіх штатах США кожна ланка має окрему будову, де навча­ються приблизно 700 дітей. Є так звані шкільні райони, де неподалік розташовані навчальні заклади з трьох ланок. Станом на 1 вересня 2012 року в місті навчається 14 тис. учнів, з них - 2 100 учнів з особливими потреба­ми. І ці учні з різними порушеннями (фізичні, психічні, розумові, мовні та комбіновані вади) навчаються серед своїх однолітків. Для них розроблено індивідуальні інклюзивні програми навчання, які затверджуються місь­ким управлінням освіти. Кожний штат визначає фінансування шкільної про­грами. В кожній школі, де навчаються учні з особливими потребами, в штат­ному розкладі є шкільний психолог,

фізіотерапевт, спеціальний педагог, медсестра, консультант, асистент і помічник асистента. У класі навча­ються 22 учні, з них – 7-10 учнів з особливими потребами, і з ними пра­цюють 3 спеціалісти (див. схему):

За схемою ми бачимо, що вчитель й асистент взаємодіють. Учитель скла­дає індивідуальний план на кожного учня, який має виконуватись ним за допомогою асистента. Головна функ­ція асистента полягає в допомозі учневі виконувати класне завдання, застосовуючи спеціальний прийом по­дачі матеріалу. Асистент повинен мати кваліфікацію спецпедагога (магістра).

Якщо у класі є учні із складними, комбінованими порушеннями, тоді на допомогу приставляють ще й поміч­ника, який робить лише те, що скаже йому асистент, або допомагає дитині-інваліду виконувати побутові завдання (помити руки, переодягнутись тощо). Помічнику достатньо мати середню освіту й досвід роботи з інвалідами.

Існують окремі класи, де навчають­ся лише діти зі складними порушен­нями. До їхнього складу входить 5-7 учнів, з якими працюють 1 спецпедагог і 3-4 помічники. Такі діти навча­ються найголовнішому, що їм потріб­но в житті, наприклад: самообслуго­вуванню, приготуванню їжі тощо.

Що стосується дітей з порушення­ми слуху, то в жодній із 26 шкіл міс­та Роанок зараз немає глухого учня, який би навчався серед чуючих. Ви­няток - слабочуючі учні, які не по­требують допомоги асистента-перекладача і навчаються нарівні з усіма.

Зі слів Емі Камінгс, координатора соціальних досліджень та медіапослуг державної школи міста Роанок, глухі учні обирають навчання серед своїх, тобто в школі для глухих, де всі користуються жестовою мовою. Ця школа є єдиною в штаті й розташова­на в місті Стентон.

Під час відвідання школи у місті Ро­анок, я мала бесіду з чуючим спеці­альним педагогом для глухих дітей - Тресі Юрешко (Тгасу Уигеспко). Вона зараз - викладач звичайного класу, оскільки у школі немає учнів з пору­шеннями слуху. Тренсі є членом Асо­ціації перекладачів жестової мови.

До речі, нечуючих педагогів зараз у місті Роанок немає, але є одна глуха студентка, яка готується бути педа­гогом.

 

(Далі буде).

Н.Зборовська, віце-президент ГО ОНП

 

 

 

Погода в Киеве
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Учительские праздники

 

 

my name is autumn 1 pictures, backgrounds and images

Администратор

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Создать бесплатный сайт с uCoz