Вітаємо Вас на офіційному Веб-сайті Громадської організації "Об'єднання нечуючих педагогів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями спеціальної освіти нечуючих в Україні. 

Новости

00:00

Нарада керівників УТОГ щодо підготовки проектів нового Статуту УТОГ

Нарада керівників, членів робочої групи та робочих підгруп з підготовки проектів нового Статуту УТОГ, Типового статуту (чи положення) обласних організацій УТОГ та типових положень про місцеві організації УТОГ, які випливають із Закону України “Про громадські об'єднання” в Навчально-відновлювальному центрі УТОГ (м.Київ, Пуща-Водиця) 27 вересня 2012 року

Протокол №1 наради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Про особливості за­стосування відносно УТОГ Закону України “Про громадські об'єднання”.

УЧАСНИКИ НАРАДИ: Максименко Ю.П. - го­лова УТОГ; Чепчина І.І. - перший заступник голо­ви УТОГ, голова робочої групи;

члени робочої групи: Левицький М.М. - голо­ва Київської організації УТОГ; Шевчук В. В. - голова Сумської організації УТОГ; Каменська Н.М. редактор газети «Наше життя» УТОГ; Котельянець С.В. - начальник відділу організаційної, культмасової і реабілітаційної роботи апарату ЦП УТОГ; Адамюк Н.Б. - інструктор І категорії від­ділу кадрів апарату ЦП УТОГ; Захарченко Т.Ю, - директор СПКТБ УТОГ; Кобзарева Н.М. - го­лова Луганської облорганізації УТОГ; Коцовська Н.Д. - голова Тернопільської облорганізації УТОГ; Адамчук М.С. - голова Хмельницької облорганізації!УТОГ; Кускевич О.В. - економіст Артемівського УВП УТОГ; Парубець Т.М. - заступник директора КДВП «Контакт» УТОГ; Евіна В.Г. - голова Житомирської облорганізації УТОГ; Гончаренко В.М. - директор КЦ УТОГ; Габдулов Р.Р. - заступник начальника відділу правового забезпечення та управління майном ЦП УТОГ, та ветерани УТОГ- колишні директори підприємств та голови обласних організацій УТОГ, що оздо­ровлювалися у цей час на базі НВЦ УТОГ.

ВИСТУПИЛИ:

1.Чепчина І.І.: - Як знають учасники наради, у березні 2012 року Верховною Радою Укра­їни прийнято Закон України “Про громадські об'єднання”. У зв'язку з прийняттям цього Зако­ну є стурбованість і хвилювання щодо подальшої долі обласних організацій і Товариства в цілому. Сьогодні ми зібралися у складі робочих підгруп з підготовки Статуту УТОГ, Типового статуту обласних організацій і типових положень про те­риторіальні організації УТОГ для узгодження спільної думки про напрямки опрацювання цих документів. Крім цих підгруп, президія ЦП УТОГ створила підгрупи з підготовки Статуту підпри­ємств УТОГ і Положення про культзаклади УТОГ. Групи створені відповідно до постанови пленуму ЦП УТОГ, який відбувся у смт. Затока на базі ОРЦ “Одіссей” 9 серпня 2012 року. Прошу висловлю­вати ваші пропозиції.

2.Котельянець С.В.: - Розглянемо основні моменти Закону, що вимагають від нас вне­сення змін до статутних документів. Закон пов­торює практично всі моменти діючого зараз ЗУ “Про громадські організації”. Проте в новому Законі більш ширше виписані обов'язки громад­ських організацій по відношенню до своїх членів, формалізовано порядок реєстрації громадських організацій державними органами, порядок до­опрацювання статутних документів, порядок внесення змін до статутних документів та ін. Погано для нас те, що в новому Законі не передбачено права юридичної особи для обласних організацій УТОГ, що призведе до втрати ними тієї невеликої фінансової підтримки, що вони сьогодні отриму­ють від місцевих державних адміністрацій. Крім цього, ліквідація статусу юридичної особи при­зведе до зниження рівня роботи обласних орга­нізацій і, як результат, - до погіршення рівня со­ціально-побутового обслуговування'членів УТОГ. Для того, щоб цього не допустити, ми і зібрали­ся сьогодні у такому складі разом з ветеранами УТОГ. Протягом 5 років, починаючи з 1.01.2013 року, ми маємо зробити перереєстрацію діючих статутних документів. Цей Закон є не зручний для багатьох громадських організацій інвалідів всеукраїнського значення.

3. Габдулов Р.Р.: - У зв'язку з прийняттям нового Закону і ліквідацією статусу юридичної особи обласних організацій гостро постане пи­тання перереєстрації земельних ділянок, які за­раз перебувають у постійному користуванні за обласними організаціями. З нерухомістю УТОГ проблем у нас не буде, адже вона з самого почат­ку оформлялася як власність всього УТОГ, Крім цього, наші підприємства і організації мають по­даткові пільги, оскільки вони засновані громадською організацією інвалідів. Якщо вони будуть засновані спілкою, то пільг не буде. Ліквідовувати УТОГ та реорганізувати його у спілку не можна, бо це призведе до значних втрат коштів і майна Товариства.

4.Скржипковський Є.В., ветеран УТОГ, заступник директора Донецького ВП “Елек­тромагніт” УТОГ: - Може бути і так, що цей За­кон зроблено зумисне, щоб загарбати майно УТОГ. Тому треба передбачити у майбутньому Статуті УТОГ створення Наглядової ради УТОГ, обов'язком якої буде недопущення розвалу То­вариства та захоплення його майна.

5.Левицький М.М.: - Згідно з новим Законом, статус юридичної особи буде мати лише УТОГ в цілому, а не його обласні організації та інші струк­тури Товариства. У обласних організацій такого статусу не буде, а це значить, що ми втратимо фінансову допомогу з місцевих бюджетів, втра­тимо можливість допомагати фінансово глухим. Треба шукати шляхи вирішення цього питання, у нас через це виникне багато проблем. Згідно з новим Законом, дві людини можуть створити громадську організацію, як це вже відбувається з УТОС: у м. Київ зареєстровано 10 громадських організацій сліпих, які вимагають від міської вла­ди свою частку на фінансування їх діяльності.

6.Шевчук В.В.: - У принципі, на діяльність на­ших територіальних організацій новий Закон ніяк не вплине, оскільки і зараз вони діють без ста­тусу юридичної особи. Що стосується обласних організацій, то без статусу юридичної особи їм буде працювати дуже важко. Виплата зарплати працівникам, оплата комунальних платежів — це одне. А є ще маса інших проблем, як то: перевірка пожежниками, де на акті перевірки треба пе­чатка власника приміщень, укладання договорів з комунальниками і маса інших. З другого боку, Закон дозволяє створювати спілки, і нам напевне треба йти шляхом створення спілки. Треба вне­сти зміни до діючого Закону щодо збереження статусу юридичної особи для облорганізацій.

7.Евіна В.Г.: - Підтримую попередні виступи і безпосередньо виступ Шевчука В.В. за виключенням питання про спілку. Хочу звернути увагу на те, що Товариство у 1933 році було створе­не рішенням Ради народних комісарів і, мож­ливо, не підпадає під дію Закону про громадські об'єднання, як це вказано у пункті 3 статті 2 Закону. Пропоную письмово звернутися за роз'ясненням цього питання до Мінюсту. Щодо створення спілки, то це питання непевне, бо це призведе до розвалу Товариства. Спочатку тре­ба розробити Положення про обласні організації і продумати питання щодо їх подальшої роботи. А Положення про ОБК і ТО вже потім можна бу­де розробити, щоб вони відповідали Положенню про облорганізації.

8.Чепчика І.І.: - Під час наради у Державній службі з питань інвалідів і ветеранів про розподіл обсягів фінансування громадських організацій інвалідів з державного бюджету більшістю представників громадських організацій інвалідів було висловлене незадоволення новим Законом і направлені пропозиції до Державної служби щодо внесення до нього змін.

9.Гончаренко В.М.: - Нам треба пройти ба­гато різних інстанцій, щоб підготувати нові ста­тутні документи. Великі юридичні фірми, як то “Москаленко і партнери”, “Гаврилов і партнери”, вже мають певні напрацювання з нового Закону: пропозиції щодо внесення до нього змін і його недоліки.. Потрібно збирати широку інформацію щодо цього Закону. В областях місцевими органами влади вже проводяться круглі столи з його обговорення. В місцевих управліннях соцзахисту потрібно знайти розуміння того, як буде у по­дальшому надаватися фінансова підтримка громадським.організаціям інвалідів. Треба просити Мінсоцполітики провести круглий стіл з питань впровадження цього Закону. Пропоную до Між­народного дня інвалідів підготувати пропозиції і внести їх керівництву держави.

10.Малькова Н.І.: - Згадую, з якими труднощами оформлювала за часів своєї роботи головою Херсонської обласної організації УТОГ право на постійне користування земельною ділянкою для своєї облорганізації та попереджала спроби рейдерського захоплення. З 1994 по 2000 рік я судилася за землю. Юрист протилежної сторони вивчав Статут УТОГ і Положення про обласну організацію з маркером, підкреслював все, де ці до­кументи мали недоліки. Пропоную приватизувати землю під нерухомістю Товариства. Користуючись нагодою, пропоную також запросити всіх колишнів керівників і ветеранів УТОГ на 80-річчя УТОГ.

11.Адамюк Н.Б.: - Аналіз Закону показав, що він сприятливий для маленьких громадських організацій і не враховує особливості діяльності таких велетнів, як наш УТОГ. Треба довести, що ми є спільнота, окрема країна, щоб зберегти на­ше Товариство. Треба зберегти за Товариством право працювати на місцевому рівні.

12.Каменська Н.М.: - Зараз уже ведеться робота з приведення різних документів у відповідність до нового Закону, зокрема, проводиться перереєстрація КВЕДів. При цьому також ставиться питання про внесення змін до статутних документів. Все це вимагає діяти вже зараз, не відкладаючи на потім. Тим паче, що у ново­му Законі є ряд вимог і змін, які стосуються всіх організацій без винятку. Оскільки новий Закон прийнятий з метою гармонізації вітчизняного законодавства і приведення його до європейських норм, пропоную вивчити досвід зарубіжних організацій глухих, які діють в умовах ЄС, їхню струк­туру і врахувати це у нашій роботі над Статутом та іншими документами.

13.Кобзарева Н.М.: - Наша споріднена ор­ганізація інвалідів - УТОС, жаліється, що у них погіршилася виробнича дисципліна, результати роботи підприємств і організацій. У нас такого немає. Пропоную посилити кадри юридичного відділу, щоб його працівники допомагали облорганізаціям, надавали консультації. Ми маємо зберегти наше Товариство. Якщо ми його не збе­режемо - то ми слабкі. Ми маємо довести, що наше Товариство - це окрема “країна в країні”, і ми повинні його зберегти.

14.Балдига В.В.: - 3 1 січня 2013 року дійсно набере силу новий Закон. Юридичного статусу у облорганізацій можливо і не буде. Про­поную створити замість них центри культури і реабілітації, де директор і голова облорганізації будуть в одній особі. Можливо, ввести УТОГ до структури Мінсоцполітики як самостійну органі­зацію, що здійснює свою діяльність у рамках цьо­го Міністерства.

15.Максименко Ю.П.: - Закон прийнято, і ми маємо його виконувати. Для цього створені робочі групи для підготовки нового Статуту УТОГ та типових статутів і положень. У нас є 5 років для підготовки цих документів, але ми не можемо зволікати. Якщо справа дійде до перереєстрації з облорганізацій на ЦП УТОГ землі, яка є під бу­дівлями БК і ТО, то все це за 1 рік не зробити. Ми маємо чітко розуміти всі правові наслідки Закону і зберегти наше Товариство. Підтримую пропозицію Балдиги В.В. щодо можливого створення (у випадку позбавлення обласних організацій статусу юридичної особи) замість облорганізацій центрів реабілітації глухих, які таке право матимуть, з включенням до таких центрів ТО та ОБК. Адже зараз в Україні створення центрів реабілітації схвалюється і підтримується держорганами.

16.Горда В.В., керівник юридичної фірми “Партнер і К": - Наголошую, що Закон діє. Якщо УТОГ може через депутатів внести зміни до нього - дійте, але до тих пір Закон треба виконувати. Щодо окремих норм Закону хочу підкреслити, що згідно з п. 8 перехідних положень Закону у разі ліквідації облорганізацій, правонаступником буде УТОГ, що призведе до переходу до УТОГ правочинності за укладеними облорганізаціями договорами, у тому числі і за право користування землею. Щодо статусу юридичної особи облор­ганізацій, то потрібно надати якнайширших прав обласним філіям УТОГ, які будуть створюватися замість облорганізацій. У вас раніше вже були обласні відділи і ви пам'ятаєте, як вони працювали. Впишіть у положення про обласні відділи УТОГ права на укладання ними договорів, наявність у них розрахункового рахунку в банку, печатки, надайте повноваження (довіреність) головам ор­ганізацій укладати договори і здійснювати іншу господарську діяльність від імені голови УТОГ - і всі ваші проблеми відпадуть. Облорганізації у статусі філій треба реєструвати у Державній реєстраційній службі, яка створена у 2012 році. Щодо фінансування з місцевих бюджетів, то при бажанні допомогти місцеві органи влади відна­йдуть можливість, як обійти заборони. Щодо за­снування УТОГ державою - поставлю під сумнів, оскільки на мою думку державні органи, що діяли на той час, лише надавали дозвіл групі глухих на створення УТОГ, тобто узаконили клопотання людей про створення Товариства, а самі засновниками не виступали.

 

ПИТАННЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА ФІРМИ “ПАРТНЕР ІК”:

1.Сьогодні в трудових книжках працівників облорганізацій записано, що вони працюють на певних посадах в облорганізації. А як буде з філією?

Відповідь: Як запишете в положенні про фі­лію, так і буде в трудовій книжці. Дасте право голові філії винаймати і звільняти працівників - буде записано, що вони працюють у філії.

 

2.Які шляхи реформування УТОГ в силу прийняття нового Закону ви бачите?

Відповідь: Є два шляхи: спілка або громад­ська організація. В силу ваших обставин, враховуючи податкові пільги, наявність майна та іншо­го, вам потрібно зберегти УТОГ як організацію, спілка вам не підходить.

 

3.Що буде з підприємствами УТОГ?

Відповідь: При умові, що буде УТОГ, у підпри­ємств практично нічого не змінюється. Вони про­довжать свою звичайну роботу.

 

4.Чи можуть створюватися неприбуткові підприємства?

Відповідь: Ні, всі підприємства споконвіку є прибутковими і створюються задля отримання прибутку.

 

5.Чи будуть філії користуватися повнова­женнями, як обласні організацій?

Відповідь: Обсяги повноважень філій будуть закріплені у положеннях про них. Пишіть туди, що забажаєте. Хочете обирати керівника філії - пи­шіть і обирайте його на зборах; хочете призначати наказом голови УТОГ - пишіть в положенні і при­значайте. Це ваше право, Закон не забороняє.

 

6.Щоб створити організацію інвалідів, по­трібні 2-3 особи - засновники. Якщо поверну­тися до старого Закону, то УТОГ створювала держава.

Відповідь: Ні, держава лише закріплювала во­левиявлення інших.

 

7.Тепер договір про заснування мають під­писувати двоє?

Відповідь: Так.

 

8.Ми маємо створювати нову організацію, чи перереєструвати існуючий УТОГ?

Відповідь: Перереєструвати.

 

9.Які будуть нові повноваження облорга­нізацій?

Відповідь: Можна залишити всі повноважен­ня, які діють зараз, залишити діючий порядок об­рання керівництва, додати нові повноваження. Але призначення керівника філіалу має бути узаконене наказом голови ЦП УТОГ.

 

10.Чи може так бути, що з 1 січня 2013 року порядок фінансування облорганізацій зміниться?

Відповідь: Ні, у вас є 5 років для того, щоб ви­рішити всі питання з формою діяльності УТОГ, його фінансуванням, переоформленням дого­вірних відносин та іншим.

 

11.Виходить, що згідно з новим Законом інваліди можуть бути членами інших громад­ських організацій?

Відповідь: Так. Але це і по старому закону так. Громадські організації будуть занесені в бази да­них. Але двох однакових організацій не буде, їх не зареєструють.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

МаксименкоЮ.П., голова УТОГ, запропонував проголосувати, як відповідно до нового Закону на­далі трансформувати УТОГ: в організацію чи спілку?

Голосували: 1. Залишити УТОГ єдиною гро­мадською організацією - голосували “за” одноголосно.

 

Головуючий  І.І.ЧЕПЧИНА.

Секретар    Н.Б.АДАМЮК.

 

Джерело: газета "Наше життя"

 

Погода в Киеве
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Учительские праздники

 

 

my name is autumn 1 pictures, backgrounds and images

Администратор

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Создать бесплатный сайт с uCoz