Вітаємо Вас на офіційному Веб-сайті Громадської організації "Об'єднання нечуючих педагогів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями спеціальної освіти нечуючих в Україні. 

Президент ГО ОНП -

Каменська Наталія Миколаївна

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ОНП: 

 

04 квітня - Железняк Надія Кирилівна, член ОНП, редактор-перекладач Сімферопольського ВУЗ;

05 квітня - Ніколенко Віталій Петрович, член ОНП, вчитель Хмельницького спеціального навчально-виховного закладу "Школа-дитячий садок" для дітей з порушеннями слуху;

17 квітня - Домашненко Наталія Борисівна, член ОНП, вихователь Лебединської спецшколи-інтернату для глухих дітей;

22 квітня - Грищенко Лілія Вікторівна, член ОНП, вихователь Донецької спецшколи-інтернат для дітей зі зниженим слуху;

25 квітня - Стомаченко Ірина Дмитрівна, член ОНП, вчитель трудового навчання Запорізького навчально-реабілітаційного центру "Джерело" для дітей з порушеннями слуху.

 

С Т А Т У Т

ОБ‘ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ

(скорочення)

 

"Об`єднання нечуючих педагогів" є недержавною громадською організацією.

Організація створена для безпосереднього здійснення суспільно-корисних цілей і для спільної реалізації її членами своїх громадських прав і свобод у відповідності до статутних завдань Організації.

Організація створена і діє відповідно до вимог Закону України “Про об`єднання громадян” на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

Статутна діяльність Організації не має за мету отримання прибутку.

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати рахунки в банківських установах в національній та іноземній валюті, власну печатку, штампи, бланки та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням та реєструються у встановленому Законом порядку.

Організація користується всіма правами, що передбачені Законом України “Про об`єднання громадян” для громадських організацій, може набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у суді та господарському суді, мати у власності рухоме та нерухоме майно, що необхідне їй для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.

Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом “Про об`єднання громадян”, чинним законодавством України та цим Статутом.

Юридична адреса Організації - м.Київ.

 

Організація створюється з метою задоволення та захисту законних соціальних, культурних, освітніх, наукових та інших спільних інтересів своїх членів.

Для виконання своєї статутної мети Організація виконує такі завдання;

-сприяння поліпшенню навчально-виховного процесу в спеціальних закладах освіти (дитячі садки, школи-інтернати, профтехучилища, групи для глухих та слабочуючих студентів у вищих навчальних закладах різного рівня (І-ІІ, ІІІ-ІУ) навчання;

-сприяння пошуку і впровадженню в навчальний процес навчальних закладів для дітей з вадами слуху нових форм і методів, які сприяють підвищенню загальноосвітнього рівня учнів з вадами слуху;

-сприяння підвищенню культури жестової мови глухих і рівня оволодіння жестовою мовою педагогами шкіл глухих та слабочуючих дітей;

-сприяння популяризації і впровадженню у навчальний процес спеціальних навчальних закладів жестової мови глухих;

-участь у пропаганді педагогічної праці нечуючих учителів, вивченні та розповсюдженні досвіду їх роботи, сприяння підвищенню їх кваліфікації;

-участь у розробці рекомендацій щодо вирішення проблем людей з вадами слуху, з якими вони стикаються при одержанні освіти;

-встановлення взаємозв`язків та співробітництва з Науково-дослідним інститутом спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України, кафедрою сурдопедагогіки Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, з науковими центрами, Міністерством освіти і науки України, іншими громадськими організаціями з метою вирішення сурдопедагогічних проблем;

-участь у здійсненні міжнародних зв`язків у галузі освіти;

-участь у формуванні громадської думки щодо можливостей використання праці нечуючого педагога у навчальних закладах для дітей з вадами слуху;

-надання допомоги членам Організації у вирішенні їх професійних проблем, забезпечення їх соціального захисту та реабілітації.

Членство в Організації є індивідуальним або колективним. Індивідуальними членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України та громадяни інших держав, які досягли 18 років, визнають і дотримуються вимог цього Статуту.

Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ та організацій, у тому числі іноземних.

Членами Організації є особи, що розділяють мету та статутні завдання Організації, сумлінно виконують обов`язки членів Організації та інші вимоги цього Статуту, а також виконують рішення органів управління Організації.

Правління Організації на підставі особистої заяви (для колективу - на підставі рішення уповноваженого органу колективу) приймає рішення про вступ до членів Організації.

Члени Організації мають право:

-добровільно вступати до Організації та виходити з неї за письмовою заявою;

-брати участь у всіх видах діяльності, що здійснюються Організацією;

-обирати та бути обраними до керівних органів Організації;

-вносити пропозиції до Правління відносно діяльності Організації.

Члени Організації зобов`язані:

-брати активну участь у реалізації статутних завдань Організації;

-дотримуватись вимог Статуту Організації,

-брати активну участь у його діяльності,

-виконувати доручення та рішення керівних органів;

-сплачувати членські внески.

Члени Організації можуть добровільно вийти з неї на підставі письмової заяви до Правління Організації - для індивідуальних членів, або на підставі рішення керівного органу - для колективних членів.

Члени Організації, які систематично не виконують або безвідповідально відносяться до виконання своїх обов`язків, можуть бути виключені з членів Організації за рішенням Правління.

Джерелами формування майна Організації є:

-внески членів організації, а також внески й добровільні пожертвування, спонсорська та благодійна допомога інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі зарубіжних;

-цільові внески та пожертвування, у тому числі благодійні гранти, що надані фізичними та юридичними особами;

-інші надходження у вигляді коштів та майна, що передаються Організації безкоштовно для здійснення статутної діяльності;

-інші передбачені чинним законодавством надходження від ведення основної статутної діяльності Організації та у вигляді пасивних доходів.

Кошти та майно Організації використовуються виключно на реалізацію статутних завдань Організації та на забезпечення діяльності Організації і не підлягають розподілу серед її членів або її посадових осіб.

Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється у податкових органах як неприбуткова організація та вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Органами управління Організацією є:

-Загальні збори;

-Правління;

-Президент;

-Віце-президент;

-Ревізійна комісія.

Вищим статутним органом управління Організацією є Загальні збори. Загальні збори обирають з числа своїх членів Голову зборів. Голова організує скликання та ведення засідань та протоколів Зборів, підписує документи, що прийняті на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, що підписується всіма присутніми членами зборів та скріплюється печаткою Організації.

Чергові Загальні збори скликаються Правлінням Організації один раз на рік. Строк проведення наступних чергових зборів визначається Зборами. Позачергові Загальні збори скликаються у разі необхідності на вимогу Правління Організації.

Загальні збори вважаються правомочними, коли на них присутні не менш 2/3 членів Організації.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів зборів, за виключенням затвердження змін та доповнень до Статуту Організації та прийняття рішення про припинення діяльності Організації, які мають бути одностайно схвалені всіма присутніми членами Загальних зборів.

У випадку, коли при вирішенні будь-якого питання голоси присутніх членів Зборів розділилися порівну, голос Голови Зборів є вирішальним.

Виконавчим органом Організації є Правління, яке здійснює виконання рішень Загальних зборів.

Правління складається з 7-ми членів, що призначаються Загальними зборами строком на чотири роки. Повноваження будь-кого з членів Правління або Правління 6 цілому можуть бути достроково припиненні за рішенням Загальних зборів. Загальні збори можуть своїм рішенням збільшувати число членів Правління.

Засідання Правління проводяться по мірі необхідності. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів.

Оперативне управління поточною діяльністю Організації здійснюється Президентом Організації. Президент призначається та звільняється з посади Загальними зборами.

Президент здійснює управління майном та коштами Організації відповідно до рішень Загальних зборів та цього Статуту.

Президент вирішує всі питання, що пов`язані з поточною діяльністю Організації за винятком тих, що віднесеш цим Статутом до компетенції інших органів управління Організацією.

Президент відкриває рахунки в установах банків, здійснює іншу діяльність відповідно до повноважень, що надані йому Статутом, організує ведення бухгалтерського обліку та звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

Президент без спеціального доручення представляє Організацію перед органами державної влади та управління, підприємствами, організаціями, установами та судовими органами, іншими юридичними та фізичними особами, укладає угоди від імені Організації.

Ревізійна комісія складається з трьох членів, які призначаються Загальними зборами строком на чотири роки.

Ревізійна комісія перевіряє статутну діяльність Правління та подає звіти за результатами перевірки на розгляд Загальних зборів щонайменше один раз на рік.

 

*** Білі метелики, Ніжні метелики З неба летять. Білим метеликам.Ніжним метеликам Ніде сідать. * Поле з ярочками, Луки з гайочками, Хутір з селом. Все ними вкрилося, Все застелилося Білим рядном. * Білі метелики, Ніжні метелики Впали й лежать. Білим метеликам, Ніжним метеликам Вже не літать.**

П Р А В Л І Н Н Я

ОБ’ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ  (ОНП):

 

В Громадській організації "Об`єднання нечуючих педагогів" (м.Київ) за станом 17 травня 2012 року перебувають 101 членів - нечуючих педагогів (з міста Києва, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької,  Житомирської, Київської, Львівської, Луганської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей і АР Крим, м.Москви (Росія), м.Монтополи-Пиза (Італія), м.Нью-Йорка (США).

ПРАВЛІННЯ ОНП:    Каменська Н.М. - президент;  Зборовська Н.А. - віце-президент;    Адамюк Н.Б.; Біланова О.А.; Евіна В.Г.; Лещенко Л.М.; Стьопкін В.В. - члени Правління.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОНП:   Мелашенко Н.П. - голова;  Володін О.В.;  Федорченко Д.А. - члени РК.

Казначей ОНП - Мещерякова В.В.

Громадська організація

"Об'єднання нечуючих педагогів"

Адрес: 02002, м.Київ, вул.Луначарського, 14, оф.2


Телефон: (044) 2872180

E-mail: onp-kiev@ukr.net

 ПЛАН РОБОТИ ПРАВЛІННЯ ОНП НА 2013 РІК

№/№ п/п

Дата проведення зустрічі

Час і місце проведення

зустрічі

Основна тема, яка розглядатиметься

Кількість учасників

Примітки

1.

Березень, 2013 рік

Хмельницька спецшкола-дитячий садок,

м.Хмельницький

Семинар-практикум з навчальних програм, розроблених членами ОНП (УЖМ, етика та ін.)

50 чол.

 

2.

Березень, 2013 рік

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м.Київ

Курси підготовки викладачів УЖМ

20 чол.

 

3.

Червень, 2013 рік

КЦ УТОГ чи НВЦ УТОГ, м.Київ

Участь  у ювілейних заходах з нагоди 80-річчя УТОГ

20 чол.

 

4.

Серпень, 2013 рік

ЦП УТОГ, м.Київ

Зустріч з колегами, обмін інформацією напередодні нового навчального року

80 чол.

Відео-магнітофон, екран

5.

Вересень, 2013 рік

КЦ УТОГ чи НВЦ УТОГ, м.Київ

Участь у ІІ Міжнародній конференції з питань реабілітації глухих, яка проводитиметься Українським товарством глухих

20 чол.

Доповіді

6.

Жовтень, 2013 рік

Одеська спецшкола-інтернат (№91 чи №94), м.Одеса

Знайомство зі школою, відвідування уроків, обмін досвідом

50 чол.

 

7.

Листопад, 2013 рік

Московська спецшкола “Центр на Павелецькій”,

м.Москва, Росія

Знайомство зі школою, відвідування урокі, обмін досвідом

10 чол.

За наявності житла чи коштів на сплату за проживання

Президент ОНП                                                            Н.КАМЕНСЬКА

  

ІНФОРМАЦІЯ - ОБ'ЯВА - УВАГА

До уваги членів ОНП!

 

Создать бесплатный сайт с uCoz